BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2018 – 2019

Tên file: BAO-CAO-TONG-KET-18-19-moi.doc
Tải về
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THỊ XÃ THUẬN AN

TRƯỜNG TIỂU HỌC LƯƠNG THẾ VINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                  Số:……/BC-THLTV An Thạnh, ngày …. tháng 5 năm 2019

 

BÁO CÁO

Về việc tổng kết năm học 2018 – 2019

 

Thực hiện Công văn số 403/PGDĐT-GDTH ngày 19 /4 /2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn các trường tiểu học tổ chức  kiểm tra và báo cáo tổng kết năm học 2018-2019;

Trường Tiểu học Lương Thế Vinh báo cáo tổng kết năm học 2018-2019 cấp tiểu học như sau:

 1. THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC:
  1. Công tác phát triển giáo dục:
Khối lớp Đầu năm Cuối năm học HS dân tộc HS khuyết tật Tăng Giảm
Số lớp Số học sinh Nữ Số lớp Số học sinh Nữ
Một 5 230 112 5 230 113 1 4 4
Hai 5 226 123 5 221 121 1 2 7
Ba 4 174 93 4 173 92 1  1 0 1
Bốn 5 229 89 5 229 90 1  2 1 1
Năm 5 223 125 5 222 124 2 0 1
TC 24 1082 542 24 1075 540 3 6 7 14
 2017-2018 24 1082 542 24 1080 543
So sánh Tăng 0 0
Giảm 0 0 5 3

 

Khối lớp 1: Chuyển đi: 04

Chuyển đến:          04

Khối lớp 2: Chuyển đi: 07

Chuyển đến:          02

Khối lớp 3: Chuyển đi: 01

Chuyển đến: 0

Khối lớp 4: Chuyển đi: 01

Chuyển đến:          01

Khối lớp 5: Chuyển đi: 01

Chuyển đến:          0

 • So với năm 2017 – 2018 và 2018 – 2019 không có học sinh bỏ học.
 • Toàn trường có 06 học sinh khuyết tật, 03 học sinh dân tộc. Được sự quan tâm của các thầy cô, đa số các em đều hoà nhập tốt.
 • Biện pháp:
  • Nhà trường thường xuyên phụ đạo học sinh yếu vào buổi chiều hàng ngày trong tuần thông qua thời khóa biểu linh hoạt, luôn liên hệ PHHS, tạo điều kiện để giúp đỡ học sinh yếu, học sinh khó khăn có khả năng bỏ học bằng nhiều hình thức như: thực hiện việc cấp học bổng với các học sinh diện xóa đói giảm nghèo, gia đình đông anh em đi học,  gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trẻ bị mồ côi, gia đình diện chính sách…
  • Giáo viên thực hiện tích cực cải tiến phương pháp giảng dạy gây hứng thú trong học tập của học sinh qua các bài giảng có sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin.Tạo hứng thú cho học sinh đến trường đến lớp với mục tiêu mỗi ngày đến trường là một ngày vui.
 1. THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC:
  1. Thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục:
   • Thực hiện tốt mục tiêu giáo dục chung trong nhà trường. Xây dựng kế hoạch năm, học kỳ, tháng, tuần đầy đủ. Hàng tháng có sơ tổng kết rút kinh nghiệm và đề ra phương hướng hoạt động tiếp theo. Chấp hành tốt việc thực hiện theo Chương trình Giáo dục phổ thông được ban hành kèm theo Quyết định 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thực hiện tốt đổi mới phương pháp dạy học.

Kết quả thống kê chất lượng giáo dục năm 2018-2019

Môn   Hoàn thành tốt Hoàn thành Chưa hoàn thành
TS % TS % TS %
Tiếng Việt 1075 699 65 360 33.5 16 1.5
Toán 1075 680 63.3 386 35.9 9 0.8
Đạo Đức 1075 838 78 237 22 0
TNXH 624 466 74.7 158 25.3 0
Khoa học 451 342 75.8 109 24.2 0
LS – ĐL 451 316 70.1 135 29.9 0
Âm nhạc 1075 695 64.7 380 35.3 0
Mĩ thuật 1075 668 62.1 407 37.9 0
Thủ công, KT 1075 781 72.7 294 27.3 0
Thể dục 1075 785 73 290 27 0
Tiếng Anh 1075 697 64.8 361 33.6 17 1.6
Tin học 624 391 62.7 233 37.3 0

 

 1. Thực hiện đổi mới đánh giá học sinh tiểu học:

– Thực hiện tốt việc tập huấn Thông tư 22/2016/TT- BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ giáo dục và đào tạo về việc sử đổi, bổ sung một số điều của quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo TT 30/ 2014/TT- BGDĐT về đánh giá học sinh tiểu học:

– Ngay từ đầu năm Hiệu trưởng đã tổ chức tập huấn cho giáo viên về đánh giá thường xuyên cho học sinh theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016. Tuyên truyền việc đánh giá học sinh cho cha mẹ học sinh hiểu mục đích của việc đánh giá học sinh. Nhà trường tiếp tục hỗ trợ, tập huấn nâng cao năng lực cho giáo viên về ra đề kiểm tra theo ma trận đề và kĩ thuật đánh giá thường xuyên học sinh theo Thông tư 22; Thực hiện bàn giao chất lượng giáo dục cuối năm học một cách nghiêm túc; thực hiện khen thưởng học sinh thực chất. Qua việc triển khai thực hiện tất cả giáo viên trường tiểu học Lương Thế Vinh đánh giá học sinh đúng qui định.

Tổng số học sinh được khen thưởng năm học 2018-2019:

 • Hoàn thành xuất sắc các môn học và rèn luyện
Khối lớp TSHS TS %
Một 230 85 28.3
Hai 221 101 45.2
Ba 173 77 44.5
Bốn 229 78 34.1
Năm 222 88 39.6
Tổng kết 1075 429 39.8

 

 • Học sinh tham gia tốt các phong trào: Hội khỏe Phù Đổng, vẽ tranh, tiếng hát họa mi và các phong trào đội: 20 em.
 • Khen thưởng 45 học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện 5 năm liền.
  1. Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, tin học:

– Dạy Tiếng Anh: Tiếp tục thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng dạy và học Tiếng Anh” giai đoạn 2012-2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Tổ chức dạy Tiếng Anh cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 5:  lớp 1:  giảng dạy 2 tiết/ tuần; lớp 2: giảng dạy 2 tiết/ tuần; lớp 3 giảng dạy 4 tiết/ tuần;  Lớp 4,5 giảng dạy 2 tiết/ tuần. Nhà trường chỉ đạo giáo viên Tiếng Anh chủ động rèn luyện đủ 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết), tập trung phát triển 2 kỹ năng nghe và nói.

Kết quả:

Khối lớp Số lớp Số học sinh Hoàn thành tốt Hoàn thành Chưa hoàn thành
SL % SL % SL %
Một 5 230  110 47.8 119  51.7  1 0.4
Hai 5 221  147 78.7  47 21.3  0
Ba 4 173  107 61.8 64 37  2 1.2
Bốn 5 229  118 51.5 97  42.4  14 6.1
Năm 5 222  188  84.7  34  15.3
TC 24 1075 697  64.8   361  33.6 17  1.6 

 

– Dạy Tin học: Thực hiện dạy Tin học cho học sinh lớp 3,4,5, thời lượng 2 tiết/ tuần. Chỉ đạo giáo viên chủ động nâng cao chất lượng dạy môn Tin học, căn cứ vào tình hình thực tế và năng lực học sinh, ngoài việc giảng dạy theo nội dung chương trình, giáo viên cần rèn cho học sinh các kỹ năng ứng dụng thực tế phục vụ cho học tập.

Kết quả:

Khối lớp Số lớp Số học sinh Hoàn thành tốt Hoàn thành Chưa hoàn thành
SL % SL % SL %
Ba 4 173  102 59 71  41
Bốn 5 229  160 69.6 69 30.1
Năm 5 222 129  58.1  93  41.9
TC 14 624  391  62.7  233 37.3 

 

 1. Thực hiện giáo dục đối với trẻ khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn:

+  Đối với học sinh khuyết tật, khó học: Trường tiếp nhận 06 học sinh khuyết tật trong độ tuổi ra lớp học hòa nhập, bố trí biên chế lớp, giáo viên theo quy định, giao quyền chủ động cho giáo viên điều chỉnh chương trình giáo dục, đánh giá học sinh phù hợp thực tế theo Quyết định số 5715/QĐ-BGDĐT ngày 08/12/2010 và Thông tư 39/2009/TT-BGDĐT.

+ Đối với học sinh dân tộc: Chủ động nâng cao chất lượng dạy tiếng Việt, giáo viên chú trọng hỗ trợ các em phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết nhằm nâng cao năng lực giao tiếp cho học sinh.

+  Đối với học sinh lang thang cơ nhỡ: Nội dung học tập được điều chỉnh phù hợp với học sinh, tập trung vào môn Tiếng Việt, Toán nhằm rèn luyện kỹ năng đọc, viết và tính toán cho học sinh. Đánh giá xếp loại cần căn cứ vào mức độ đạt được so với nội dung đã được điều chỉnh.

 1. Tổ chức các hoạt động tập thể, giáo dục ngoài giờ chính khóa:
 • Thực hiện tốt công tác giáo dục ngoài giờ lên lớp và các hoạt động trải nghiệm sáng tạo qua các buổi SHDC, sinh hoạt tập thể, qua hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh. Tạo sân chơi lành mạnh và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh:
 • Phối hợp Nông trại Tree tổ chức lễ hội trò chơi dân gian vào ngày 05/9/2018.
 • Tổ chức Hội thi cắm hoa; sáng tác thiệp; báo tường nhân ngày 20/11.
 • Tổ chức hoạt động về nguồn tại khu di tích nhà tù Phú lợi và hoạt động dã ngoại tại Công viên văn hóa Suối Tiên cho hơn 700 học sinh tham gia nhân ngày 22/12.
 • Tổ chức Ngày hội Chắp cánh ước mơ lần VI nhân dịp chào mừng xuân Kỷ Hợi 2019 với nhiều hoạt động trải nghiệm bổ ích cho 100% học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia.
 • Tổ chức hoạt động trải nghiệm Một ngày em làm nông dân tại nông trại Tree với hơn 500 học sinh tham gia.
 • Tham gia trải nghiệm Một ngày em làm chiến sĩ cùng với Đoàn phường An Thạnh với 30 học sinh và 5 đoàn viên giáo viên tham gia.
 • Tổ chức hội thi rung chuông vàng Olympic Tiếng Anh cho học sinh lớp 5 (kết hợp cùng với trung tâm ngoại ngữ Ila).
 • Tổ chức hội thi An toàn giao thông cho học sinh lớp 4.
 • Qua các hoạt đồng này, giáo viên và học sinh có điều kiện để hòa mình hướng dẫn giáo dục học sinh thực hành, phát triển các kỹ năng cần thiết cho học sinh.
  1. Chỉ đạo dạy và học 2 buổi:

Hiệu trưởng nhà trường xây dựng kế hoach day và chỉ đạo thực hiện tốt công tác dạy buổi 2  theo thời khóa biểu biểu linh hoạt 5 buổi chiều  trong tuần. Tổ chức các lớp năng khiếu như: vẽ, điền kinh, cờ vua, múa hát, bồi dưỡng năng khiếu Tiếng Anh nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Kết quả về học tập và rèn luyện của học sinh trong năm học 2018-2019 như sau:

 • Học tập:
 • Học sinh hoàn thành chương trình bậc Tiểu học 100%;
 • Học sinh hoàn thành chương trình lớp học 97,6%

+ Số học sinh chưa hoàn thành nhà trường có kế hoạch rèn luyện thêm trong hè 26 học sinh. Tỷ lệ 2,4%

 • Phong trào:

+ Tham gia Hội khỏe Phù Đổng thị. Kết quả: 1 giải nhất cờ vua cấp thị; 01 giải nhất võ Vovinam; 01 giải 3 đồng đội nữ; 01 giải Nhì đá cầu đồng đội nam; 01 giải 3 bóng bàn; 01 giải 4 cơ vua cấp tỉnh.

+ Cấp phường:  01 giải nhất sáng tác thiệp; 01 giải 3 cây mai mùa xuân.

+ Tin học: giải nhất toàn đoàn;  01 giải nhì cá nhân; 01 giải khuyến khích. 02 học sinh chọ thi cấp tỉnh.

+ Tiếng hát Họa Mi: 01 giải nhì đơn ca.

+ Phong trào Đội thiếu niên: 01 giải nhì chỉ huy đội giỏi cấp thị; 02 giải khuyến khích phụ trách sao cấp thị.

+ Phong trào nuôi Heo đất: 18.102.000đ

+ Tăm tre ủng hộ người mù: 4.000.000đ

+ Phong trào kế hoạch nhỏ: 3.910.000đ

+ Hội thi Kể chuyện Bác Hồ đạt giải nhất cấp thị và chọn thi cấp tỉnh trong dịp hè.

+ Tham gia hội thi Olympic  Tiếng Anh cấp tỉnh 01 học sinh.

 1. Chỉ  đạo công tác bán trú:  Trường học bán trú 100%:
 • Đầu năm học nhà trường họp với Ban đại diện cha mẹ sinh thống nhất nội dung công tác thu chi bán trú, hai buổi và một số vấn đề về học tập và đánh giá học sinh … ( có biên bản họp)
 • Hợp đồng cơ sở cung cấp thức phẩm Ngọc Ánh và một số công ty thực phẩm như Ánh Hồng, Thiên Ân, Su Mi, Thịnh Phát. Tất cả đều có hợp đồng và các loại giấy tờ về an toàn vệ sinh thực phẩm.
 • Hợp đồng lao động 10 nhân viên cấp dưỡng. Có đủ các loại giấy tờ theo quy định.
 • Phân công 1 phó hiệu trưởng phụ trách bán trú, có đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định.Thực hiện lưu mẫu thức ăn hàng ngày Sổ ghi nội dung nguồn cung cấp nhập thức ăn hàng ngày, các hóa đơn nhập thực phẩm hàng ngày,…
 • Thực hiện quy trình bếp ăn một chiều, Phòng, kho để thực phẩm, nhà bếp đảm bảo vệ sinh: khô ráo, thoáng, sạch sẽ…
 • Thực hiện phần mềm cân bằng dinh dưỡng 3 ngày /tuần, có điều chỉnh thực đơn theo thực tế, các ngày còn lại vẫn đảm bảo các món: cóm, mặn, canh, xào có từ 7 – 9 loại thực phẩm trong ngày và tăng số lượng rau củ. các bữa ăn xế chủ yếu từ sữa và chế phẩm từ sữa. Do nhà ăn quá tải so với số lượng học sinh ăn bán trú nên trường không thực hiện mô hình cho học sinh tự lấy thức ăn nhưng vẫn đảm bảo trật tự và hợp vệ sinh. Sau khi ăn học sinh tự mang khai về nơi được bố trí.
  1. Tổ chức các hoạt động phát triển năng lực học sinh:
 • Nhà trường xây dựng kế hoach giáo dục trải nghiệm sáng tạo và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ngay từ đầu năm học. Chỉ đạo bộ phận chuyên môn nhà trường thực hiện giảng dạy tiết kỹ năng sống liền kề tiết sinh hoạt chủ nhiệm hàng tuần. Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm tổ chức giờ sinh hoạt tập thể đa dạng phong phú với các hoạt động lao động vệ sinh, trang trí lớp học, vẽ tranh, cắm hoa …. Qua đó tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích và giáo dục kỹ năng cho học sinh.  Ngoài ra, trong năm nhà trường tổ chức các hoạt động nhăm phát triển năng lực học sinh như:
 • Tổ chức cho học sinh điều khiển sinh hoạt dưới cờ và sinh hoạt tập thể học sinh tự đánh giá hoạt động của lớp của trường, giúp các em có bản lĩnh hơn, dạn dĩ hơn trong giao tiếp.
 • Nhà trường xây dựng kế hoạch số 152/ KH- THLTV về công tác lao động vệ sinh trường lớp. Học sinh tham gia lao động vệ sinh lớp học, sân trường hàng tuần. Các lớp tổ chức trang trí lớp học, trồng rau sạch lấy tiền gây quỹ lớp.

Kết quả:

 

Khối lớp TSHS Kết quả xếp loại phẩm chất Kết quả xếp loại năng lực
xếp loại từ đạt trở lên
( đạt đủ 4 tiêu chí)
xếp loại từ đạt trở lên
( đạt đủ 3 tiêu chí)
Một 230 230 100% 230 100%
Hai 221 221 100% 221 100%
Ba 173 173 100% 173 100%
Bốn 229 229 100% 229 100%
Năm 222 222 100% 222 100%

 

 • ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC:
  1. Đổi mới phương pháp dạy học:
 • Hiệu trưởng chỉ đạo và triển khai đến tất cả giáo viên về việc tích cực đổi mới phương pháp dạy học, nhân rộng ứng dụng phương pháp dạy học “Bàn tay nặn bột” và vận dụng các kỹ thuật dạy học tích cực thông qua các chuyen đề chuyên môn. Chỉ đạo giáo viên vận dụng linh hoạt, sáng tạo các phương pháp dạy học ở mỗi phân môn, bài dạy. Cần xác định rõ mục tiêu bài học, nội dung trọng tâm trong từng hoạt động để hướng dẫn học sinh phương pháp tự học.
 • Chỉ đạo bộ phận chuyên môn, các tổ trưởng tăng cường dự giờ, thăm lớp. Các tổ thực hiện tốt việc đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn, đặc biệt là sinh hoạt chuyên môn theo “Nghiên cứu bài học”, tổ chức tốt các tiết thao giảng chuyên đề trường. Đây là điều kiện để giáo viên học hỏi, phát triển năng lực chuyên môn. Trong năm nhà trường tổ chức được 04 chuyên đề chuyên môn:
 • Tháng 8/2018: Chuyên đề “ Dạy học theo hướng phát triển năng lực người học
 • Tháng 10/2018: Chuyên đề: Xây dựng chuyên đề thao giảng toàn trường tiết dạy “ Cùng em hoạt động trải nghiệm”.
 • Tháng 01/2019: Thao giảng toàn trường chuyên đề “ Lồng ghép giáo dục văn hóa giao thông trong giờ sinh hoạt tập thể”.
 • Tháng 3/2019: Dạy học theo mô hình STEM, dạy tích hợp trong môn Khoa học.
 • Thanh tra sư phạm 06 giáo viên. Xếp loại chung: Xuất sắc : 05; Khá 01.
 • Tổng số tiết dự giờ thăm lớp của BGH: 65 / 32GV Trong đó đánh giá Tốt: 42: Khá: 20; Đạt yêu cầu: 03
 • Mua sắm các trang thiết bị, các phương tiện, sách giáo khoa, sách tham khảo đảm bảo phục vụ tốt cho công tác dạy và học. Khuyến khích giáo viên khai thác hết công năng của đồ dùng dạy học, giảng dạy qua phương tiện máy chiếu được bị tại lớp học.

 

Khối lớp TSGV Số lượt sử dụng ĐDDH Số tiết thao giảng Sơ tiết dự giờ
Một 5 4876 457 36 97
Hai 5 5142 175 23 90
Ba 4 2348 103 7 54
Bốn 5 1162 124 31 92
Năm 5 2880 247 21 75
Bộ môn 8 3738 1447 24 134

 

 1. Đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học, gắn giáo dục nhà trường với thực tiễn cuộc sống (triển khai các hoạt động trải nghiệm sáng tạo):
 • Đối với các hoạt động thực hành, trải nghiệm vận dụng thực tế: chuẩn bị tốt đồ dùng dạy học, lựa chọn hình thức tổ chức phù hợp, tạo điều kiện cho học sinh thực hành phát triển kỹ năng …
 • Kết hợp hài hòa trong việc lồng ghép giáo dục qua các môn học, giáo dục lịch sử địa phương, qua hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động Đội và công tác sao nhi đồng …
 1. PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC:
 2. Phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu và đáp ứng yêu cầu về chất lượng:
 • Đội ngũ nhà giáo đủ đáp ứng về chất và lượng, phục vụ tốt cho công tác dạy và học tại trường.
 • Tích cực đổi mới công tác quản lý, thực hiện tốt qui chế dân chủ cơ sở, nâng cao vai trò, trách nhiệm, lương tâm, đạo đức nhà giáo; mỗi thầy cô giáo phải thật sự là tấm gương sáng cho các em học sinh noi theo. Kiến quyết “nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục”
 • Phân công đúng chuyên môn nghiệp vụ, phát huy năng lực và sở trường của đội ngũ. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật đối với đội ngũ và có biện pháp xử lý đối với giáo viên vi phạm quy định, qui chế hoặc không đáp ứng yêu cầu công tác.
 1. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên:
 • Tiếp tục thực hiện việc học tập bồi dưỡng thường xuyên. Tham gia các lớp học tập chuyên môn nghiệp vụ do Phòng giáo dục và Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương tổ chức.
 • Nâng cao nhận thức, năng lực về quan điểm, nội dung đổi mới GDPT theo Nghị quyết 29/NQ-TW. Nhà trường thực hiện tốt kế hoach đào tạo bồi dưỡng.
 • Trong năm học, trường tạo điều kiện cho 02 giáo viên tham gia học học Đại học; 19 giáo viên bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. Vận động giáo viên tham gia các hội thi và viết đề tài SKKN. Cụ thể đạt một số kết quả như:

+ Tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm đạt cấp trường :31 sáng kiến; chuyển nộp cấp thị 08 sáng kiến và đề tài nghiên cứu khoa học.

+ GV hoàn thành BDTX: 34/34 giáo viên. Trong đó: Giỏi: 15 ; Khá: 19

+ Tham gia hội thi xếp sách nghệ thuật: 01 giải nhì cấp thị;

+ Tham gia hội thi “ Quyển sách tôi yêu” đạt 01 giải phong trào.

 1. Tổ chức hiệu quả sinh hoạt chuyên môn tại các tổ, khối chuyên môn trong trường, cụm trường tiểu học:
 • Việc đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn: phát huy vai trò của các tổ trưởng chuyên môn. Xây dựng kế hoạch chuyên môn cụ thể và đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học bám sát các hoạt động của các tổ khối trưởng. Ban giám hiệu cùng tham gia dự các buổi hội họp của tổ chuyên môn để kịp thời giúp đở tổ chuyên môn thực hiện tốt kế hoạch đề ra tạo sự gần gũi và xây dựng mối đoàn kết trong nhà trường nhằm đẩy mạnh công tác dạy và học.
 • Tổ chức triển khai và thực hiện tốt việc tích hợp lồng ghép giáo dục môi trường và kỹ năng sống, tiết kiệm năng lượng vào chương trình giảng dạy và các tiết ngoại khóa.
 1. ĐỔI MỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ GIÁO DỤC TIỂU HỌC
 2. Đổi mới công tác quản lý:
 • Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các bộ phận và các đoàn thể trong nhà trường; chủ động xây dựng và nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch đề ra, chịu trách nhiệm với các cấp quản lý trong nhà trường; thực hiện đúng, đủ chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất và lưu trữ theo quy định.
 • Thực hiện tốt việc bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu công tác.
 • Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá theo chuẩn (Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên), đánh công chức, viên chức, công tác thi đua khen thưởng, xét khen thưởng học sinh cuối năm.
 • Quản lý tốt công tác vệ sinh trường lớp, xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp, an toàn; thực hiện nếp sống văn minh công sở, giao tiếp tốt với phụ huynh học sinh.
 • Thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ, công khai theo quy định.
 1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lí.
 • Tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, giáo viên thấy rõ tầm quan trọng của việc ứng dụng Công nghệ thông tin đối với sự phát triển của nhà trường và kết quả học tập của học sinh.
 • Thực hiện các phần mềm trong quản lý và dạy học như: PCGDTH, quản lý trường học (Emis), nhân sự (Pmis), Kế toán, Thư viện …
 • Khuyến khích giáo viên làm dồ dùng dạy học điện tử qua bộ sưu tập đồ dùng dạy học điện tử, thiết kế phần mềm dạy học; tạo ngân hàng thiết kế bài dạy, đề kiểm tra trong tổ; ứng dụng CNTT trong giảng dạy …
 1. QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI TRƯỜNG LỚP, SỬ DỤNG CÓ HIỆU QUẢ CƠ SỞ VẬT CHẤT, SÁCH GIÁO KHOA VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO, THIẾT BỊ DẠY HỌC
 • Tổng diện tích đất trường 4.343,6 m2 với 20 phòng học, thường xuyên và có kế hoạch tu sửa nhỏ cơ sở vật chất đáp ứng cho việc dạy và học của học sinh trên địa bàn.
 • Tham mưu với địa phương có kế hoạch sớm xây dựng trường tiểu học An Thạnh nhằm giảm sỉ số học sinh ở các trường.
 • Tận dụng tối đa cơ sở vật chất nhà trường để tổ chức dạy 2 buổi/ngày nhằm đảm bảo chất lượng toàn diện theo hướng kết hợp dạy học văn hóa với tổ chức các hoạt động trải nghiệm, giáo dục tình cảm, đạo đức, thể chất, rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh
 • Thường xuyên trang bị thêm sách giáo khoa, tài liệu tham khảo, thiết bị dạy học cho giáo viên và học sinh, phát huy tốt công năng của thư viện và phát triển văn hóa đọc cho học sinh.
 • Đầu tư trang thiết bị, tài liệu tham khảo và tổ chức các hoạt động giáo dục tại thư viện, đảm bảo đầy đủ phục vụ tốt nhất cho dạy và học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.
 • CÔNG TÁC PHỔ CẬP GIÁO DỤC, XÂY DỰNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA:
 • Công tác XMC-PCGDTH- PCGDTH ĐĐT, Qua đợt kiểm tra của ban chỉ đạo thị về kiểm tra đơn vị tiếp tục đạt chuẩn về PCGDTH- CMC và PCGDTHĐĐT;
 • Hoàn thành công tác điều tra bổ sung trình độ văn hóa trên địa bàn phường An Thạnh.
 • Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 năm 2006, chuẩn Quốc gia mức độ 2 năm 2011 và đang tiến hành tự kiểm tra và kiểm tra công nhận lại chuẩn Quốc gia năm 2018
 • CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG VỀ GIÁO DỤC TIỂU HỌC:
 • Tuyên truyền các chủ trương đường lối chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước, chủ trương chính sách, hướng dẫn của ngành
 • Triển khai và tuyên truyền các chủ trương, chính sách về đổi mới và phát triển giáo dục
 • Thực hiện tốt việc tập huấn Thông tư 22/2016/TT- BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ giáo dục và đào tạo về việc sử đổi, bổ sung một số điều của quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo TT 30/ 2014/TT- BGDĐT về đánh giá học sinh tiểu học.
 • Tuyền truyền giáo dục về an toàn giao thông cho cán bộ giáo viên và học sinh.
 1. NHỮNG KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT
 • Phân công biên chế cho trường đúng theo kế hoạch đã được duyệt 1.5 giáo viên/1 lớp để nhà trường tiện bố trí giảng dạy khi có giáo viên nghỉ hậu sản và giáo viên nghỉ bệnh.
 • Lãnh đạo Sở giáo dục, Phòng giáo dục sắp xếp lịch học tập, bồi dưỡng cho cán bộ, giáo viên trong hè để không làm ảnh hưởng đến công tác dạy và học ở trường nhất là những trường bán trú học cả ngày.
 • Sớm có kế hoạch xây dựng trường tiểu học An Thạnh nhằm giảm sỉ số học sinh ở các trường.

Trên đây là báo cáo tổng kết năm học 2018-2019 của trường Tiểu học Lương Thế Vinh./.

 

 

Nơi nhận:

– Phòng GDĐT thị xã Thuận An;

– Đảng ủy, UBND phường An Thạnh;

– Lưu VT, HT,  P (4).

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *